LIST OF SNDP GENERAL SECRETARIES AND PRESIDENTS

SNDP GENERAL SECRETARIES AND PRESIDENTS

List of General Secretaries of SNDP Yogam

List of Presidents of SNDP Yogam

SNDP Yogam General Secretary [Since 1996 ….]

LIST OF SNDP YOGAM GENERAL SECRETARIES

S.NoS.N.D.P Yogam Gen SecretaryYears
1N Kumaranasan 1903 – 1915
2N. Krishnan1915 – 1916
3N. Kumaranasan1916 – 1919
4N. Kumaran1919 – 1927
5T.K Madhavan1927 – 1928
6C.V Kunjuraman1928 – 1929
7M. Govindhan1929 – 1930
8P.N Madhavan1930 – 1931
9K. Narayanan1930 – 1931
10C.V Kunjuraman1931- 1932
11K.M Kesavan1932 -1933
12C. Kesavan1933 -1935
13Tazhava Kesavan1935 -1936
14V.K Velayudan1936 -1941
15K.N Kunju Krishnan1941- 1942

SNDP YOGAM PRESIDENT Dr. M.N SOMAN [Since 2007 – ]

LIST OF SNDP YOGAM PRESIDENTS

S.NoS.N.D.P Yogam PresidentYears
1Sree Narayana Gurudevan 1903 -1928
2Madavan Vydyar1929 -1933
3C Krishnan1933 -1938
4M Govindan1939 -1940
5K Ayyappan1940 -1943
6V.K Panikkar1943 -1944
7V.K Velayudan1944 -1945
8M Govindan1945 -1951
9Dr. P.N Narayanan1951 -1953
10K Sukumaran1953 -1954
11R Sankar1954 -1956
12V. G Sukumaran1956 -1960
13K. I Velayudan1960 -1961
14M Achuthan1961 -1966
15C.R Kesavan Vydyar1966 -1970

|| India to Kuwait || Royal Glance||

LIST OF SNDP YOGAM PRESIDENTS

S.NoS.N.D.P Yogam PresidentYears
16Administrator1970 -1971
17K.T Achuthan1971 -1973
18N Sreenivasan1973 -1978
19Prof. P.S Velayudan1978 -1982
20M.K Ragavan1982 – 1988
21K.K Viswanathan1988 -1992
22K.G Sreenivasa panickar1992 –
23Dr. K.K Rahulan1992 – 1996
24A.S Prathapsingh1996 – 1999
25Adv. C.K.Vidhyasagar1999 – 2006
26K.Kamalasanan2006 – 2006
27M.B.Sreekumar2006 – 2007
28Dr.M.N.Soman2007-…….